Allmänna leveransvillkor

Kemetyl AB:s Allmänna leveransvillkor.

(Ladda även ner som Pdf: PDF iconleveransvillkor-20150407.pdf). 

1. Tillämplighet
Dessa allmänna leveransbestämmelser skall äga tillämpning i den mån de inte ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. Uttalanden och uppgifter som inte skriftligen bekräftas i samband med avtalets ingående, skall inte åsidosätta vad som föreskrivits i leveransbestämmelserna eller på annat sätt ha betydelse för bestämmandet av avtalets innehåll. 

2. Kvantitet, vikt
Avtalad vikt, volym eller angivet antal får av leveranstekniska skäl över- eller underskridas med högst 10 %.

3. Produktinformation
Uppgifter i produktinformation och prislistor är ungefärliga och bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

4. Leverans
Leveransklausuler tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande INCOTERMS.
Om ingen leveransklausul särskilt har avtalats anses leveransen ske Ex Works.

5. Försening
Om leveransförsening uppstår på grund av någon i punkt 12 angiven omständighet eller av orsak som köparen svarar för, skall leveranstiden förlängas med tid, som under hänsynstagande till alla omständigheter kan anses skälig. Med undantag för det fall, som avses nedan i femte stycket, äger denna bestämmelse tillämpning, oavsett om orsaken till dröjsmålet inträffar före eller efter utgången av den avtalade leveranstiden.
Om säljaren inte levererar godset inom avtalad leveranstid eller inom en enligt första stycket förlängd leveranstid har köparen, om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller måste ha insett detta, rätt att häva avtalet.
Har köparen förelagt säljaren en bestämd tilläggstid för leverans och är tilläggstiden inte oskäligt kort, får köparen även häva avtalet om leverans inte har skett inom tilläggstiden.
Om avtalet avser successiva leveranser skall varje leverans betraktas som en fristående försäljning.
Om köparen häver avtalet enligt andra eller tredje stycket, har han rätt till ersättning av säljaren för de merutgifter han åsamkats och som han inte kunnat undvika vid anskaffning av motsvarande gods från annat håll. Därutöver har köparen inte någon rätt till ersättning med anledning av säljarens dröjsmål.
Om köparen inte häver avtalet, är han - såvida inte annat överenskommits - inte berättigad till någon ersättning med anledning av säljarens dröjsmål. 

6. Prisjustering
Har bestämt pris avtalats och införs efter avtalets slutande för godset export- eller importavgift, tull, skatt vid export, import och leverans eller annan liknande pålaga eller sker ändring härav skall, om pålagans införande eller ändring inte har beaktats i avtalet, priset ändras i motsvarande mån.
Skulle säljaren i egenskap av upplagshavare eller eljest påföras skatt enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt, utan att sådan skatt uttryckligen utgör en del av köparens överenskomna pris, skall priset höjas i motsvarande mån, såvida inte säljaren av oaktsamhet orsakat att undantag för skatteplikten inte föreligger.
För successiva leveranser gäller också - om de sammanlagda råvaru- och materialpriserna under löpande år ändras med minst fem (5) procent av annat skäl än som angivits ovan - att priset på begäran av part med en månads varsel ändras i proportion till visad kostnadsökning.

7. Betalning
Om inte annat överenskommits skall betalning vara säljaren tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum.
Om inte annat avtalats har säljaren rätt till dröjsmålsränta med en räntesats på referensräntan plus 8 %. Påminnelseavgift debiteras vid fakturapåminnelser.
Vid ordernetto under 5000 SEK tillkommer en faktura- och hanteringsavgift på 250 SEK. Vid ordernetto över 5000 SEK tillkommer en faktureringsavgift på 75 SEK.
Om köparen underlåter att ta emot godset på fastställd dag, skall betalning ändå erläggas som om leverans har skett enligt avtalet.
Har köparen inte betalat inom tre månader från förfallodagen, har säljaren rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till köparen. Säljaren har då, utöver dröjsmålsräntan och påminnelseavgift, rätt till ersättning för den skada han lidit genom dröjsmålet. Ersättningen skall dock inte överstiga det avtalade priset.

8. Insolvens
Finns skälig anledning att anta att köparen inte kommer att fullgöra sin betalningsskyldighet, äger säljaren rätt att kräva att godtagbar säkerhet ställs. Sker detta inte utan dröjsmål, äger säljaren skriftligen häva avtalet såvitt avser inte levererat gods. 

9. Äganderättsförbehåll
Godset förblir säljarens egendom, till dess det blivit fullt betalt, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt enligt tillämplig lag. Köparen skall tillse att godset kan identifieras.

10. Ansvar för fel
Säljaren förbinder sig att under en tid av tre månader räknat från den dag då godset levererades eller den kortare lagringstid som kan ha angetts och typiskt gäller för godset, byta ut gods som vid leveransen är felaktigt.

Anmärkning om fel i godset skall göras skriftligen och utan oskäligt dröjsmål räknat från den dag köparen märkt eller bort märka felet. I fråga om fel som köparen utan svårighet bort märka vid mottagandet åligger det honom dessutom att genast efter mottagandet underrätta säljaren om felet. Om köparen underlåter att underrätta om vad som angetts i detta stycke, förlorar han rätten till utbyte enligt första stycket.

Om säljaren inte byter ut felaktigt gods inom skälig tid efter det att köparen anmärkt mot felet enligt andra stycket, har köparen rätt att genom skriftligt meddelande till säljaren häva avtalet vad avser felaktigt gods.

Om köparen häver avtalet, har han rätt till ersättning av säljaren för den merkostnad som köparen åsamkats vid anskaffning av motsvarande gods från annat håll. Sådant krav på ersättning skall framställas inom skälig tid.

Utöver vad som föreskrivs i första, tredje och fjärde styckena, har säljaren inte något ansvar för fel eller för försummat utbyte av felaktigt gods. Säljaren är således inte skyldig att utge någon ersättning till köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock inte om säljaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

11. Ansvar för sakskada orsakad av godset
Köparen skall hålla säljaren skadeslös i den utsträckning säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust, som säljaren inte ansvarar för gentemot köparen enligt andra och tredje styckena i denna punkt.

Säljaren ansvarar inte för skada som godset orsakar
a) på fast eller lös egendom om skadan inträffar då godset är i köparens besittning, eller
b) på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka köparens produkter ingår, eller för skada på fast eller lös egendom som dessa produkter orsakar på grund av godset.

Säljaren ansvarar inte i något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust.

Nämnda begränsningar i säljarens ansvar gäller inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Framställer tredje man krav mot säljaren eller köparen på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt, skall andra parten genast underrättas härom.

12. Befrielsegrunder (Force majeure)
Om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet - såsom t ex krig, myndighetsingripanden, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantör - som en part inte skäligen kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder han inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, skall han i motsvarande grad befrias från sin förpliktelse att på sätt som avtalats avlämna eller ta emot varan.
Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande.

Om befrielsegrund hindrar köparen skall han ersätta säljaren för de merutgifter denne får vidkännas för att säkra och skydda godset.
Om avtalets fullgörande försenas mer än sex månader av befrielsegrund som nämns i första stycket har vardera parten utan inskränkning av vad som i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till andra parten.

13. Tvist
Tvist i anledning av avtalet skall bedömas enligt svensk lag.

Sådan tvist skall avgöras i Sverige av skiljemän enligt svensk lag om skiljemän. Rör tvisten belopp som vid talans väckande uppgår till högst två basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring har part dock rätt att föra talan inför allmän domstol i Sverige.