Hållbarhet

Inom Kemetyl arbetar vi långsiktigt med hållbarhet och vår målsättning är att våra kemiska produkter ska ha så liten påverkan på miljön som möjligt. Initiativet att märka våra produkter med Kemetyl Our Greenest, baserat på produkternas råvaror och biologiska nedbrytbarhet, är ett steg i detta arbete. Vi vill genom Our Greenest vägleda konsumenten och berätta vilka av våra kemiska produkter som är mindre miljöbelastande än andra produkter på marknaden. 

Kemetyl Our Greenest - vårt grönare sortiment

Det finns redan en rad olika officiella miljömärkningar som till exempel Svanen, EU-blomman och Bra miljöval.  Kemetyl producerar bland annat produkter som spolarvätska, avfettningar och bränslen, men det finns inte någon officiell märkning som täcker alla dessa områden. I väntan på en sådan officiell märkning har vi därför valt att ta fram ett eget sätt att visa vilka produkter vi anser är mer skonsamma för miljön, och vi låter dem ingå i vårt gröna koncept Our Greenest. Vi har utvecklat en grön droppe för vårt Our Greenest sortiment, som vi sätter på framsidan av de produkter som enligt våra bedömningar är mindre miljöbelastande. På baksidan av varje förpackning, och i kommunikationen kring produkterna, står det vilka kriterier vi utgår från för varje produkt.

Kemetyl Our Greenest

Kemetyl arbetar med flera initiativ inom hållbarhet

Kemetyl Our Greenest är ett initiativ av flera andra Kemetyl arbetar med för att minska miljöbelastningen av våra kemiska produkter.  Vi har till exempel som ambition att våra transporter ska vara så lite miljöbelastande som möjligt.

Vi använder allt mindre mängd plast i förpackningarna

Kemetyl har arbetat aktivt med optimering av emballagen under många år och några av de förbättringar vi har genomfört är:

 • Reducering av mängd plast i standarddunk med 15%.

 • Lansering av spolarvätska i stå-upp-påse vilket minskar mängden plast med 65% jämfört med traditionell förpackning, d v s dunk. Detta är även positivt ur transportsynpunkt då en tom påse tar mindre plats än en tom dunk. Samtidigt får konsumenten en betydligt mer bekväm förpackning.

 För kemiska produkter finns en rad krav på förpackningarna. Det gör att vi exempelvis måste använda förpackningar som har ett så kallat ADR-godkännande, som innebär att förpackningen är säker att transporteras när den är fylld med till exempel brandfarlig vätska. Tyvärr påverkar också det hur tjock plast vi behöver ha i förpackningen då allt för tunn förpackning medför en risk för att den börjar läcka. Kemetyl är i Sverige anslutna och betalar en avgift till FTIAB (Förpacknings & Tidningsinsamlingen) och uppfyller på så sätt producentansvaret för förpackningar. Tack vare detta system kan plastförpackningar lämnas in för återvinning vid återvinningscentraler. 

Samspel med människa och miljö är viktigt för oss

För oss på Kemetyl är samspelet med människan och miljön viktigt, och vi utgår alltid från detta i vårt kort- och långsiktiga utvecklingsarbete.

Vår nya förpackningsdesign, där vi på förpackningen försöker vara så tydliga som möjligt om till vad och hur produkten ska användas, är ett ytterligare steg i att åstadkomma en mer effektiv användning av kemiska produkter, och därmed minde belastning på miljön.

Vi arbetar också med att ta fram nya produkter som både har så låg miljöbelastande effekt som möjligt och som har så få hälsofarliga egenskaper som möjligt.

För de produkter som ingår i Kemetyl Our Greenest kommunicerar vi på baksidan av varje förpackning exakt vad som gäller för just den produkten.

Förnybar råvara

Vi har valt att i först hand ta utgångspunkt i hur en av våra viktigaste  råvaror, etanolen, produceras. Den etanol som används i våra produkter, är till viss del en restprodukt från nordisk skog- och pappersindustri, vilket betyder att den har mindre miljöpåverkan genom att den är förnybar. Under perioder då vårt behov av etanol överstiger tillgången på nordisk råvara tvingas vi köpa etanolråvara från andra geografiska områden. I de fallen ställer vi krav att även den etanolråvaran är förnybar. 

Kemetyls grönare alternativ  - Our Greenest 

Något av kriterierna nedan ska vara uppfyllt för att produkten ska kunna ingå i vårt Kemetyl Our Greenest-sortiment. På de produkterna finns på framsidan vår Our Greenest-droppe, och längst upp på baksidesetiketten en grön droppe med en kort förklaring om vad som gäller för produkten.

Våra krav utgår från vätskans råvaror och mängden förpackningsmaterial i konsumentförpackningen.

För produkter som frysskydd, där det finns toxiska produkter på marknaden, använder vi Our Greenest symbol för  att visa att vätskan i vår produkt inte är klassad som en kemisk produkt, enligt gällande EU-lagstiftning, och därför inte innehåller några giftiga ämnen.

Utöver detta strävar vi generellt för att producera och sälja produkter som inte innehåller fosfater. Vi har inte någon produkt som innehåller mer än 0,2% fosfater.

Råvaror:

Formulering som bygger på förnybar råvara

 • På varje förpacknings baksida finns en procentuell angivelse av hur stor andel av produkten som är förnybar råvara.

Tillsatta tensider är lätt biologiskt nedbrytbara**

**Den/de tensid(er) som ingår i produkterna uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

 Ingående komponenter såsom etanol, denatureringsmedel som används i formuleringen är lätt biologiskt nedbrytbara, enligt ECHA.

Förpackning:

65% mindre innehåll av plast än standardförpackning.

Produkt – gäller för produkt som frysskydd:

 • Produkten är lätt biologisk nedbrytbar.

 • Icke-farligt ämne enligt förordning (EG) 1272/2008

Kemetyl Our Greenest per produkt

Nedan en sammanställning över alla de produkter som ingår i Kemetyl Our Greenest, och vad som gäller för varje enskild produkt.

Kemetyl T-Blå vinterspolarvätska färdigblandad och koncentrerad i 1L flaska eller i 4L dunk och Kemetyl T-Blå sommarspolarvätska färdigblandad i 4 L dunk:

 • Vätska med mer än 50% förnybar råvara.

 • Lätt biologiskt nedbrytbara tensider.

Kemetyl T-Blå spolarvätska färdigblandad i 3L påse:

 • Vätska med mer än 50% förnybar råvara

 • Lätt biologiskt nedbrytbara tensider

 • Förpackningen med 65% mindre plast än standardförpackning 

Kemetyl T-Gul Bio tändgelé:

 • Vätska med mer än 50% förnybar råvara 

 Kemetyl T-Grön Naturavfettning:

 • Vätska med mer än 50% förnybar råvara

 • Lätt biologiskt  nedbrytbara tensider

Kemetyl T Spisbränsle:

 • Vätska med mer än 50% förnybar råvara

Kemetyl T-Röd rödsprit:

 • Vätska med mer än 50% förnybar råvara

Kemetyl A-Antifrost Natur

 • Vätskan är lätt biologisk nedbrytbar

 • Vätskan innehåller inte något  farligt ämne (enligt EU-förordning 1272/2008)