Reach

REACH är EU:s förordning om kemikalier och säker användning (EG 1907/2006). Den handlar om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical substances). Lagen trädde i kraft den 1 juni 2007. 

Kemetyl stödjer till fullo målet med REACH som är att förbättra skyddet av människors hälsa och miljö.

Eftersom leverantörer samverkar för att uppfylla REACH, har vi sett en ökad efterfrågan på information i form av blanketter och frågeformulär. Kemetyl ser till så att all information som krävs för efterlevnad enligt REACH görs tillgänglig i tid. Samtliga dokument såsom säkerhetsdatablad finns tillgängliga på: www.kemetyl.se. Frågor om säkerhetsdatablad kan sändas till msds@kemetyl.com.

Nedan redogör vi för några viktiga aspekter gällande Kemetyls genomförande av REACH: 

  • Föranmälan/anmälan: Alla kemiska ämnen som vi behöver registrera, har förhandsregistrerats och därefter har Kemetyl lämnat in registrering till Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). Kemetyl arbetar också med råvaruleverantörer och kunder i senare led för att bekräfta att de efterföljer REACH. Detta är viktigt för att minska risken för avbrott i försörjningskedjan. 
  • Särskilt farliga ämnen (SVHC): Tillverkare eller importörer av varor i Europa har en skyldighet att informera mottagarna om alla artiklar som innehåller kemikalier som finns på kandidatförteckningen i REACH i en koncentration över 0,1 % (vikt per artikel). Kemetyls produkter innehåller inga ämnen som finns på kandidatförteckningen i REACH.
  • Inverkan på våra inköp: Ifall ett ämne ej längre är tillgängligt på grund av det har dragits tillbaka av våra leverantörer, vidtar vi proaktiva åtgärder där det är kommersiellt möjligt genom att omformulera eller revidera vår produkt. Vi håller våra kunder informerade när detta inträffar. 
  • Kommunikation med nedströmsanvändare: Vi arbetar aktivt med våra nedströmsanvändare för att förstå hur våra produkter används. Om kunder av sekretesskäl inte vill avslöja sin användning av Kemetyls produkter (som innehåller ämne(n) som tillverkas i eller importeras till EU av Kemetyl), ansvarar nedströmsanvändaren för registrering av sin användning av sådant ämne direkt hos ECHA. 
  • Kommunikation med uppströmsanvändare: Kemetyl lämnar nödvändig information till leverantörer för att säkerhetsställa att det vi och våra nedströmsanvändare använder ämnena till är godkända användningsområden samt att våra tillverkningsprocesser inte begränsas av REACH.