Säkerhet

Kemetyl hanterar dagligen stora volymer av varor som är brandfarliga och/eller hälsoskadliga och därför är hälsa och säkerhet nyckelorden i vårt dagliga arbete. Säkerhet är även en av våra grundvärderingar. För Kemetyl kommer våra medarbetares och omgivningens hälsa och säkerhet alltid i första hand och vi arbetar systematiskt med att förebygga risker.

Kemetyls interna skyddsorganisation jobbar aktivt för att ständigt kunna förbättra oss inom området hälsa och säkerhet. För att vi ska lyckas måste varje medarbetare ha kunskaper och engagemang för dessa frågor. Därför strävar vi efter att fortlöpande utbilda och informera och stimulera vår personal till delaktighet och ansvar i arbetet med hälso- och säkerhetsfrågor.

Vårt fabriksområde och våra anläggningar är väl skyddade och säkerheten kontrolleras fortlöpande enligt våra egna och berörda myndigheters fastställda rutiner. Vi lägger mycket kraft på att alltid ha en väl fungerande olycksfallsberedskap och ett gott samarbete med räddningstjänsten.

Vårt mål är att utforma våra arbetsplatser och processer på ett sådant sätt att risker för människor och miljö ständigt minskar, att riskfyllda arbetsmoment reduceras och att riskerna för brand och explosion i verksamheten minimeras. Dessutom strävar vi efter att förbättra hälsopåverkande miljöer samt identifierar och genomför åtgärder för att förhindra ohälsa.

Vi har ett ständigt fokus på slutkonsumenternas säkerhet och ser till att våra produkter är säkra och användarvänliga. Vi använder tex barnskyddande förpackningar och taktil varningar och ser till att produkterna är rätt märkta enligt gällande lagstiftning.